3. Praca z zespołem

Określamy najbliższe kroki, które należy wykonać dla powodzenia interwencji.

W porozumieniu z klientem działamy w cyklu:

W zależności od potrzeb, sięgamy po różne formy pracy z zespołem.

Warsztat

W odróżnieniu od szkolenia, warsztaty stawiają bardzo duży nacisk na interaktywność pomiędzy uczestnikami. Na ogół przekazywana jest minimalna ilość wiedzy, a akcent położony jest na doskonalenie umiejętności lub pracę z postawą uczestników (motywacją). Na warsztatach wykorzystujemy różne metody pracy: gry, symulacje, dyskusje, praca w parach i w małych grupach.

 

Team-coaching

Forma pracy najbardziej dostosowana do potrzeb uczestników. W team-coachingu pracuje się na celach zespołu, bazując na zasobach poszczególnych osób. Korzystna jest tu różnorodność wartości, umiejętności i wiedzy. Praca w team-coachingu na ogół przynosi poprawienie komunikacji wewnątrz firmy (wzrasta zaufanie między osobami biorącymi udział w team coachingu), przez co niwelowany jest efekt silosów (ograniczenia współpracy w ramach własnych zespołów). Dostrzegając swoją wielkość, zespół odkrywa realne możliwości oddziaływania na firmę.

Facylitacja

…czyli ułatwianie pracy grupy. Wykorzystywane jest na ogół w sytuacjach o dużej złożoności, niejasności, gdzie grupa ma wypracować rozwiązanie dla określonego problemu. Facylitator opowiada za przebieg procesu. Dobiera on takie metody pracy, aby móc przeprowadzić grupę przez fazę dookreślania problemu i znajdowania rozwiązania. Facylitator, aby osiągnąć wyznaczone cele, stosuje techniki kreatywne (m.in. metoda odwróconego myślenia, techniki projekcyjne, mapy myśli). Metoda mało znana, ale bardzo skuteczna.

Action Learning

Uczenie się przez działanie. Każdy z uczestników szkolenia, w trakcie regularnych spotkań, pracuje nad swoim rzeczywiście istniejącym problemem. Zajęcia odbywają się przez określony czas i w jednakowym składzie. W ramach szkolenia uczestnicy stawiają sobie nawzajem pytania, uczą się wzajemnego słuchania nie udzielając porad. Metoda action learning dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju zespołu, rozwiązywania problemów, czy budowania zaangażowania pracowników i rozwoju jakości pracy.

Pracujemy również indywidualnie.

Coaching

Najbardziej zindywidualizowana forma pracy, gdzie coach podąża za swoim coachee (klientem), pomagając mu osiągnąć cel. Coach odpowiada za proces, a coachee za treść.
W coachingu buduje się samoświadomość i dociera do uśpionych zasobów, czyli mocnych stron klienta. Praca wykonywana jest zarówno na sesji (wgląd), jak i między nimi (działanie coachee). W pracy coachingowej bardzo ważna jest relacja między coachee a coachem. Rozwój klienta wynika bowiem z mocnej wiary coacha w sukces swojego coachee. W coachingu dba się o „ekologię” procesu, która jest rozumiana jako uwzględnienie wpływów celów klienta na niego samego i najbliższe otoczenie.

    Zamów konsultacje


    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
    Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.